Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

 1. Platnost 
  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti ATS-servis v.o.s.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

   
 2. Objednávka 
  Možnosti podání objednávky:
  - On-line - využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku. 
  - telefonicky - naši pracovníci jsou Vám k dispozici na telefonním čísle 774 249 590,499 815 283 od 8.00 do 18.00 hod. 
  - e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu ats.obj@seznam.cz
  - faxem - objednávku můžete faxovat na telefonní číslo 499 810 034. 

  Náležitosti objednávky , u on-line objednávky musí být vyplněna označená políčka: 
  - jméno, fakturační adresa, IČO, DIČ ,příp. v poznámce dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy 
  - telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží 
  - případné doplňující údaje. 

  Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případe, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě kontaktujte prodávajícího. Přejete-li si potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačte v poznámce. 

   
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího. Podáním objednávky některým z výše uvedeným způsobem kupující dává prodávajícímu souhlas k shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. 

   
 4. Práva a povinnosti prodávajícího
  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Tyto data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: - zboží se již nevyrábí nebo nedodává - změnila se výrazným způsobem prodejní cena. V případe, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případe, že skutečná cena bude vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek. 

   
 5. Práva a povinnosti kupujícího
  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnu od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Po obdržení vráceného zboží, prodávající, nejpozději do 10 dnů, kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech: - u zakoupeného zboží ve výprodeji, u objednaného zboží s idividuelním dovozem z třetí země, na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění - na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího - na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání., porušil-li kupující jejich originální obal - v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou §620 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších novel (zákonná záruční doba)Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíku, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případe převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem. 

   
 6. Platební podmínky
  V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby: - dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte zaslat - bankovním převodem - na základe proforma faktury, platba se provádí předem a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatku po připsání peněz na náš účet. Tento způsob platby je nutné telefonicky dohodnout..Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případe, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, muže kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

   
 7. Dopravní podmínky
  Při převzetí zásilky je zákazník povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíku, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu 737 249 590. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Skrytou vadu zásilky je zákazník povinen oznámit dopravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnu od data převzetí zásilky a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude dodržena, má dopravce právo reklamaci zamítnout. Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodu nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena. Při nepřevzetí řádně objednané zásilky se kupující vystavuje možnosti prodejce vymáhat dodatečně náhradu nákladů poštovného u neforemného zboží náhradu přepravného. Odmítnout smí jen zásilku poškozenou, nebo zásilku s jinou cenou, než objednal.

   
 8. Dodatek k novele zákona o ochraně spotřebitele na konci Reklamačního řádu

    

Reklamační řád společnosti ATS-servis v.o.s. platný od 1.2.2004 

  • Všeobecná ustanovení 
    Tento reklamační rád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti ATS-servis v.o.s a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura nebo dodací list v podobě účtenky, který muže sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen přímo od výrobce. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad a dodací list, je povinen ihned (nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží) informovat společnost ATS-servis v.o.s.. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

    
  • Záruční podmínky 
   Není-li na dodacím nebo záručním liste uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Prodávající se zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případe výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základe tohoto nového záručního listu. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí) - porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - mechanickým poškozením, neodbornou montáží, zacházením či obsluhou - pokud byly škody způsobeny montáží v neodborném servisu - používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným pro daný typ vozidla - zboží bylo poškozeno živly - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci o zboží nebo vozidlu.. Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátoru, opotřebení mechanických částí, stárnutí pryžových a plastových částí vystavených nadměrnému slunečnímu svitu nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku. 
   V případe neoprávněné reklamace zboží zákazníkem (nebude-li zjištěna udaná závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladu za testování zboží podle aktuálního ceníku servisních výkonů. Neoprávněně reklamované zboží si zákazník může vyzvednout osobně nebo mu může být zboží zasláno na jeho náklady. Neplatí pro stálé zákazníky (zaregistrované,tzv. kmenové)V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou §620 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších novel (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. 

    
  • Reklamační podmínky 
   V případe poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna ATS-servis v.o.s.. Je-li u zboží přiložen výše jmenovaný záruční list, nelze jej bez tohoto dokladu reklamovat.Zákazník musí doručit poštou na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu: ATS-servis v.o.s. středisko 1. Volanov 44, Trutnov 54101 tel.499 815283 (vedoucí provozu p. Krčmář).Nebo může osobně reklamovat zboží v naši prodejně ATS-servis v.o.s. Lipová 506, Trutnov 54101 tel.499 815414 (vedoucí prodejny p.Blažek). K reklamovanému zboží musí být přiloženo: - kopie dodacího a záručního listu a daňového dokladu - vyplněný reklamační list  s přesným popisem závad a jejich projevu a jasně specifikovaný nárok typu plnění ( nový díl, výše požadovaného plnění atd). Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní , nesmí být mechanicky poškozeno a musí být zabaleno v nepoškozeném originálním obalu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady společnosti ATS-servis v.o.s.

Reklamační řád

a) Prodávající odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání.

b) Prodávající zaručuje, že si zboží zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití k obvyklému účelu nejméně po dobu stanovenou příslušným zákonem (pokud není uvedeno jinak).

c) Záruční doba na zboží dodávané prodávajícím je standardně 24 měsíců od dodání kupujícímu respektive 36 měsíců na vybrané komodity ze sortimentu prodávajícího.

d) Podstatnou vadou zboží je výhradně jeho úplná neupotřebitelnost.

e) Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani smluvní pokuty.

f) Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě je použití zboží k určenému účelu podle pokynů prodávajícího respektive výrobce, které jsou buď uvedeny v přiloženém návodu k použití, nebo jsou uvedeny v servisních manuálech výrobce vozidla. Prodávající není povinen tyto manuály dodávat kupujícímu, jelikož se u většiny zboží dodávaného prodávajícím jedná o výrobky určené k odborné montáži.

g) Pokud kupující nebo jiné osoby než prodávající a bez jeho pověření provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném zboží v průběhu záruční lhůty, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky.

h) Prodávající může kupujícímu v případě oprávněně uplatněné záruky uhradit jednu montáž/demontáž vadného výrobku.

i) Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží způsobené nesprávným skladováním u kupujícího.

j) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, lze uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku pouze na základě vyplněného záznamu o převzetí zboží k reklamaci prodávajícího, který na vyžádání kupujícímu dodá prodávající a dle žádosti kupujícího o reklamaci zboží s uvedením požadovaného nároku při reklamaci. Kupující je povinen vždy prokázat původ zboží konkrétní fakturou, která zároveň slouží jako záruční list. Pokud se nejedná o autodoplňky či jiné zboží nepodléhající odborné montáži, musí zároveň předložit doklad o odborné montáži (autoservis, osoba s odbornou způsobilostí apod.)

k) O reklamaci rozhoduje pověřená osoba prodávajícího nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. Ve složitějších případech, kdy není možné u prodávajícího rozhodnout o oprávněnosti reklamace bez vyjádření výrobce, musí o tomto prodávající informovat kupujícího s tím, že reklamace bude vyřízena maximálně do 90-ti dnů.  V těchto případech plní prodejce do výše ceny reklamovaného zboží. Pokud je kupující osoba podnikající a není koncovým spotřebitelem řídí vztah dle Obchodního zákoníku a rozhoduje o reklamaci pověřená osoba u zboží do 500,- Kč bez DPH, případně u ostatního zboží oprávněná osoba dodavatele a v složitějších případech se vždy posílá zboží do reklamačního oddělení výrobce, nebo výhradního dodavatele, který rozhodne o výši plnění nejpozději do 180-ti dnů a může rozhodnout i o výši plnění náhrad za práci, nebo následných škod.

l) Reklamace neúplného či nesprávně dodaného zboží musí být neprodleně provedeno prokazatelnou formou (písemně či e-mailem reklamačním protokolem) přímou u prodávajícího. 
 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“